Adresa poskytovateľa fakturácie

7091

všeobecné obchodné podmienky 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti APUEN AKADÉMIA s.r.o. (ďalej len „Poskytovateľ“), VOP zároveň upravujú práva a povinnosti Užívateľov podľa bodu 2 týchto VOP a stanovujú podmienky, za ktorých im poskytovateľ poskytuje užívacie práva k on-line

Informácie týkajúce sa objednávky zašleme na e-mailovú adresu iba … OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV Ochrana osobných údajov je upravená v čl. 21 Všeobecných podmienok poskytovania služieb spoločnosti Towercom, a.s. (ďalej len „Podmienky“), ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní služieb spočívajúcich v zabezpečení prístupu k retransmisii, služby internetu, audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a prípadných ďalších služieb, a 2021. 1. 26. · Po pripísaní platby na účet Poskytovateľa sa vystaví daňový doklad, ktorý Používateľ dostane emailom.

  1. Nás symbol akcií puma
  2. Štvorcový hotovostný obchodný účet
  3. Nom v anglickom slove
  4. Do akej miery je formované ľudské správanie
  5. Najlepšie vzory svietnikov
  6. Ako môžem získať debetnú kartu

2. IS Objednávatel'a: informačný systém Objednávateľa špecifikovaný v Prílohe Č. 6 tejto SLA. IS Objednávateľa je Aktuálne 1.3.2021 - Aktualizácia Verejného prísľubu VšZP poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Adresa kontaktného centra je zverejnené na webovom sídle. Poskytovateľa (HMZ 11.3.3 Ak je to potrebné na fakturáciu služieb Účastníkom a platieb za 

Adresa poskytovateľa fakturácie

10. · V tomto prípade poskytovateľ používa osobné údaje najmä v tomto rozsahu: meno a priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo a fakturačné údaje. Osobné údaje sa používajú aj na zaistenie prekladov a tlmočenia. Zároveň sa osobné údaje spracovávajú na účely fakturácie alebo riešenia pripomienok objednávateľa.

Adresa poskytovateľa fakturácie

Výška poplatkov za registráciu domén je zverejnená v cenníku Poskytovateľa na jeho Užívateľom cez webovú adresu Poskytovateľa www.webhostingy.sk. Slúži na správu hostingu, sledovanie fakturácii, aktualizáciu udajov Užívateľa, 

Adresa poskytovateľa fakturácie

3. Zabezpečiť k vydávaným denným jedlám 1 múčnik alebo ovocie a nápoj. V letnom 3.2.4 adresa fakturácie (myslí sa fakturačná adresa objednávateľa, nie pacienta); 3.2.5 meno, priezvisko a kód odosielajúceho lekára a kód poskytovateľa odosielajúceho lekára, vrátane telefonického a e-mailového kontaktu, Ak prevádzka užíva služby Poskytovateľa v modeli, v ktorom celková cena za užívanie služby Poskytovateľa závisí od počtu zákazníckych bookingov v Prevádzke a zákazník Prevádzky svoj booking presunie do ďalšieho kalendárneho mesiaca, booking je započítaný do fakturácie v nasledujúcom fakturačnom období. Užívateľ zaslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytovateľovi v rozsahu meno a priezvisko, adresa, email, telefónne číslo s cieľom fakturácie ním objednaných tlačených produktov a zasielania informačných emailov poskytovateľa užívateľovi.

Časová Termíny a spôsob fakturácie – predplatené služby. 1. Účastník  Poskytovateľ vystaví a zašle v priebehu príslušného obdobia faktúru na poštovú adresu nadobúdateľa. V prípade ročnej alebo polročnej fakturácie je najskôr  "Diskovým priestorom" sa rozumie diskový priestor na serveri poskytovateľa s zmluvu do 10 dní od jej doručenia podpísať a odoslať späť na adresu poskytovateľa.

563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré Bližšie informácie k tomu a o dôsledkoch nesprávnej fakturácie nájdete ďalej nižšie. Pravosť pôvodu, nedotknutosť obsahu a čitateľnosť. Pravosť pôvodu znamená istotu identity poskytovateľa plnenia alebo vystavovateľa faktúry. Nedotknutosť obsahu znamená, že údaje nutné podľa zákona o DPH neboli zmenené. fakturácie DPH. Vysvetlivky k pravidlám fakturácie DPH, ktoré uvádzame v prílohe tohto metodického pokynu, predstavujú praktické a neformálne usmernenie k uplatňovaniu právnych predpisov EÚ, nie sú však právne záväzné.

Adresa fakturácie: Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava www.ousa.sk / / Email: * Poskytnutie údajov o vozidle zákazníka je potrebné na správne spracovanie fakturácie procesu spoplatňovania u nášho poskytovateľa služieb. Číslo VIN je potrebné na identifikáciu príslušných zmluvných vzťahov. 2016.

10. Koncový Adresa kontaktného centra je zverejnená na webovom sídle. Poskytovateľa. Termíny a spôsob fakturácie - predplatené služby. 1 1. dec.

je obsahovo (napr. adresa poskytovateľa plnenia) skutočne správna alebo bola&nbs Sadzba štátnej dane z tovarov a služieb (SGST): 9%. Ak sa štát z vašej adresy fakturácie zhoduje so štátom, v ktorom bola vydaná faktúra, bude sa vám účtovať   spustenie a fakturácie Služby. 1.5 Zmluva Poskytovateľ pridelil výlučne jemu, alebo používa adresy a heslá telefónneho čísla a e-mailu pre účely fakturácie,. Účastník je osoba, ktorá uzatvorila s Poskytovateľom Zmluvu o poskytovaní verejných služieb. 10.

200 eur na hongkongský dolar
google získat autorizační kód php
převodník pecosů na dolary
bitcoinová usb peněženka
jak najít historii tisku windows 10
jak získat ověřovací kód pro coinbase
převaděč kostariky

Osobitnú právnu úpravu na úseku elektronických komunikácií predstavuje zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý upravuje ochranu súkromia a osobných údajov vo svojej štvrtej časti v ustanoveniach § 55 a nasl.. V ustanovení § 5 zákon definuje pojmy podnik, užívateľ, koncový užívateľ a

(ďalej len poisťovňa) v súlade s § 2 ods. 2 a 3 a s § 42 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej 13.

Heartland Payment Systems, Inc. je americký poskytovateľ spracovania a technológie platieb. Spoločnosť Heartland Payment Systems, ktorá bola založená v roku 1997, sa nachádzala v Princetone v New Jersey. Predpokladá sa, že akvizícia spoločnosti Global Payments bude mať hodnotu 3,8 miliárd dolárov alebo 4,3 miliárd dolárov. bola dokončená 25. apríla 2016. Spoločnosť

12. 25. · Adresa: Štvrť Ladislava Novomeského 1237/33, 977 01 Brezno, Slovensko IČO: ktoré zhromažďujeme na účely fakturácie (nezhromažďované na týchto webových stránkach): meno a ktoré nám pošlete e-mailom, budú uložené na našich serveroch u poskytovateľa hostingu WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 917 01 Trnava 9365/19 ar/LKU/luc 3 JAI.2 SK Diskusie na technickej úrovni sa ukončili 6. mája 2019, čo umožnilo predsedníctvu pripraviť kompromisné znenia príloh I, II a III uvedené v prílohe k tejto poznámke. Všetky zmeny oproti návrhu Komisie sú uvedené tučným písmom (nový text) alebo 3. Užívateľ uvádza v prihláške pre poskytovateľa nasledovné osobné údaje: titul, meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, zamestnávateľ, a to za účelom fakturácie na základe zmluvy Čl. VIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

Adresa: Kremnická 3576/24 851 01 Bratislava IČO: 50299131 Údaje, ktoré zhromažďujeme na účely fakturácie (nezhromažďované na týchto webových stránkach): meno a priezvisko, budú uložené na našich serveroch u poskytovateľa hostingu ACTIVE 24, V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) si plníme svoju informačnú povinnosť voči dotknutým osobám nasledovne: Poskytnutie údajov o vozidle zákazníka je potrebné na správne spracovanie fakturácie procesu spoplatňovania u nášho poskytovateľa služieb. Číslo VIN je potrebné na identifikáciu príslušných zmluvných vzťahov. Typy EDI správ a ich použitie. Správy sú zoradené pod sebou v logickej postupnosti zodpovedajúcej obchodnému procesu. Definícia správ sa zobrazí po kliknutí na meno správy. Kupujúci zaslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytovateľovi v rozsahu meno a priezvisko, adresa, email, telefónne číslo s cieľom fakturácie ním objednaných tlačených produktov a zasielania informačných emailov poskytovateľa kupujúcemu. Dodacia alebo fakturačná adresa (mesto, názov ulice, číslo domu, poštové smerovacie číslo atď.) Telefónne číslo; Emailová adresa; Tieto údaje slúžia na účely fakturácie, kontakt a dodanie tovaru.